เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การสะสมความดีด้วยเจตนาเพื่อถึงพร้อมความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-01_เทศน์_การสะสมความดีด้วยเจตนาเพื่อถึงพร้อมความสุข
Download
ปกิณกะธรรม : การละความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-01_ปกิณกะธรรม_การละความพอใจและยินดี
Download
นิทาน : การใช้ปัญญาละความอยากและพอใจในการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-01_นิทาน_การใช้ปัญญาละความอยากและพอใจในการเกิด
Download
กรรมฐาน : อย่าประมาทในการปฏิบัติถ้าคติไม่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-01_กรรมฐาน_อย่าประมาทในการปฏิบัติถ้าคติไม่แน่นอน
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลดูที่เมตตากรุณา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-01_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลดูที่เมตตากรุณา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : บุคคลใดเข้าถึงอริยสัจด้วยมิลังเลสงสัย ผู้นั้นทรงสติปัญญาดีแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_เทศน์_บุคคลใดเข้าถึงอริยสัจด้วยมิลังเลสงสัย ผู้นั้นทรงสติปัญญาดีแล้ว
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงธรรม วัดกันที่ใจเมื่อโดนกระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงธรรม วัดกันที่ใจเมื่อโดนกระทบ
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงอารมณ์พระอริยะ ด้วยการยอมรับความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงอารมณ์พระอริยะ ด้วยการยอมรับความจริง
Download
นิทาน : การเกิดก็หนีไม่พ้นการกลัว การหิว การระแวงระวัง และดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_นิทาน_การเกิดก็หนีไม่พ้นการกลัว การหิว การระแวงระวัง และดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองสุข
Download
กรรมฐาน : การแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_กรรมฐาน_การแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอนาคามี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอนาคามี
Download
ปกิณกะธรรม : อุเบกขา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_ปกิณกะธรรม_อุเบกขา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : พุทธโอวาทปาฏิโมกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_เทศน์_พุทธโอวาทปาฏิโมกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ผลการปฏิบัติด้วยการเพ่งโทษตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_ปกิณกะธรรม_ผลการปฏิบัติด้วยการเพ่งโทษตัวเอง
Download
ปกิณกะธรรม : อกุศลกรรมเกิดจากความพยาบาท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_ปกิณกะธรรม_อกุศลกรรมเกิดจากความพยาบาท
Download
กรรมฐาน : การตั้งสติสมบูรณ์ด้วยพุทธคาถา อิติสัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะจิตตัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_กรรมฐาน_การตั้งสติสมบูรณ์ด้วยพุทธคาถา อิติสัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะจิตตัง
Download
ปกิณกะธรรม : การตัดพยาบาท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_ปกิณกะธรรม_การตัดพยาบาท
Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางการปฏิบัติเข้าสู่พระขีณาสพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_ปกิณกะธรรม_แนวทางการปฏิบัติเข้าสู่พระขีณาสพ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การเข้าถึงวิปัสสนาญาณ ๙ ด้วยการเห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-16_เทศน์_การเข้าถึงวิปัสสนาญาณ ๙ ด้วยการเห็นความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : สติที่สมบูรณ์เป็นเครื่องวัดสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-16_ปกิณกะธรรม_สติที่สมบูรณ์เป็นเครื่องวัดสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกข์เกิดจากความอยาก(ตัณหา)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-16_ปกิณกะธรรม_ทุกข์เกิดจากความอยาก(ตัณหา)
Download
กรรมฐาน : การละความผูกพันด้วยการมีที่พึ่งอันแน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-16_กรรมฐาน_การละความผูกพันด้วยการมีที่พึ่งอันแน่นอน
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นความจริงของพระอริยะ และศีลรักษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-16_ปกิณกะธรรม_การเห็นความจริงของพระอริยะ และศีลรักษา
Download
ปกิณกะธรรม : การติเตียนอย่าดูที่ตัวบุคคล ให้ดูที่ตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-16_ปกิณกะธรรม_การติเตียนอย่าดูที่ตัวบุคคล ให้ดูที่ตัวเอง
Download
ปกิณกะธรรม : ปรมัตถทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-16_ปกิณกะธรรม_ปรมัตถทาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การจับนิมิตด้วยทุกข์เพื่อหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_เทศน์_การจับนิมิตด้วยทุกข์เพื่อหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงอารมณ์จาคานุสสติทำให้เกิดปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_ปกิณกะธรรม_การทรงอารมณ์จาคานุสสติทำให้เกิดปัญญา
Download
นิทาน : การเกิดมาทุกคนถือว่าโง่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_นิทาน_การเกิดมาทุกคนถือว่าโง่
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์เต็ม ด้วยความตั้งใจมั่นว่าจะไม่เกิดอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_ปกิณกะธรรม_อารมณ์เต็ม ด้วยความตั้งใจมั่นว่าจะไม่เกิดอีก
Download
นิทาน : ทุกคนเกิดมาและมีหน้าที่ เพราะความปรารถนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_นิทาน_ทุกคนเกิดมาและมีหน้าที่ เพราะความปรารถนา
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติไม่ต้องยึดแบบเสมอไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติไม่ต้องยึดแบบเสมอไป
Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณาให้เห็นการเกิดดับของอารมณ์ตามหลักวิปัสสนาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_ปกิณกะธรรม_พิจารณาให้เห็นการเกิดดับของอารมณ์ตามหลักวิปัสสนาญาณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : กระแสพระธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้เราอยู่เหนือโลกเหนือธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-23_เทศน์_กระแสพระธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้เราอยู่เหนือโลกเหนือธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติที่ว่ายากเพราะไม่เคยคิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-23_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติที่ว่ายากเพราะไม่เคยคิด
Download
ปกิณกะธรรม : ตามรอยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-23_ปกิณกะธรรม_ตามรอยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
Download
ปกิณกะธรรม : จิตประภัสสร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-23_ปกิณกะธรรม_จิตประภัสสร
Download
กรรมฐาน : การฝึกอาโลกสิณด้วยจิตประภัสสรและอากิญจัญญายตนฌาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-23_กรรมฐาน_การฝึกอาโลกสิณด้วยจิตประภัสสรและอากิญจัญญายตนฌาน
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีเพื่อไม่ให้ความชั่วตามทัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-23_ปกิณกะธรรม_การทำความดีเพื่อไม่ให้ความชั่วตามทัน
Download
ตอบปัญหาธรรม : เหตุของการพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-23_ตอบปัญหาธรรม_เหตุของการพลัดพราก
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖