เสียงธรรมรายวัน

๒ มีนาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การใคร่ครวญความจริงเพื่อความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-02_เทศน์_การใคร่ครวญความจริงเพื่อความพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การพ้นทุกข์ต้องใช้อริยสัจควบวิปัสสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-02_ปกิณกะธรรม_การพ้นทุกข์ต้องใช้อริยสัจควบวิปัสสนา
Download
กรรมฐาน : สิ่งสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-02_กรรมฐาน_สิ่งสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖