เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๕๖

๒ มีนาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การใคร่ครวญความจริงเพื่อความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-02_เทศน์_การใคร่ครวญความจริงเพื่อความพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การพ้นทุกข์ต้องใช้อริยสัจควบวิปัสสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-02_ปกิณกะธรรม_การพ้นทุกข์ต้องใช้อริยสัจควบวิปัสสนา
Download
กรรมฐาน : สิ่งสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-02_กรรมฐาน_สิ่งสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖

๓ มีนาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนที่แท้จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-03_เทศน์_ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนที่แท้จริง
Download
นิทาน : ชายขี้เมาขึ้นสวรรค์ด้วยการละความชั่วด้วยใจเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-03_นิทาน_ชายขี้เมาขึ้นสวรรค์ด้วยการละความชั่วด้วยใจเมตตา
Download
กรรมฐาน : เส้นทางของการเข้าถึงความเป็นพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-03_กรรมฐาน_เส้นทางของการเข้าถึงความเป็นพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ในการปฏิบัติเพื่อละทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-03_ปกิณกะธรรม_ในการปฏิบัติเพื่อละทุกข์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

๙ มีนาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การฟังธรรมทำให้เกิดปัญญาในการดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-09_เทศน์_การฟังธรรมทำให้เกิดปัญญาในการดับทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : สำหรับผู้มาปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-09_ปกิณกะธรรม_สำหรับผู้มาปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : จะได้ผลด้วยการละปฏิฆะและทรงเมตตาเสมอว่าทุกคนมีแต่ทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-09_กรรมฐาน_จะได้ผลด้วยการละปฏิฆะและทรงเมตตาเสมอว่าทุกคนมีแต่ทุกข์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
Download
ปกิณกะธรรม : สำหรับผู้มาปฏิบัติ ๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-09_ปกิณกะธรรม_สำหรับผู้มาปฏิบัติ ๒

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การชนะอะไร ไม่เท่ากับการชนะใจเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-10_เทศน์_การชนะอะไร ไม่เท่ากับการชนะใจเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การไปนิพพานแค่ละความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-10_ปกิณกะธรรม_การไปนิพพานแค่ละความพอใจและยินดี
Download
นิทาน : การเกิดมามีแต่เรื่องวุ่นวาย และการทำความดีโดยไม่ต้องบอกใคร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-10_นิทาน_การเกิดมามีแต่เรื่องวุ่นวาย และการทำความดีโดยไม่ต้องบอกใคร
Download
กรรมฐาน : อารมณ์สุดท้ายการเข้าสู่พระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-10_กรรมฐาน_อารมณ์สุดท้ายการเข้าสู่พระนิพพาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การปฏิบัติตามผู้พ้นทุกข์แล้วย่อมพ้นทุกข์ได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-16_เทศน์_การปฏิบัติตามผู้พ้นทุกข์แล้วย่อมพ้นทุกข์ได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : บรมครูมีปัญญาบารมีเป็นเลิศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-16_ปกิณกะธรรม_บรมครูมีปัญญาบารมีเป็นเลิศ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญต้องอาศัยปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-16_ปกิณกะธรรม_การทำบุญต้องอาศัยปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : การแผ่บุญกุศลต้องอย่าขาดเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-16_ปกิณกะธรรม_การแผ่บุญกุศลต้องอย่าขาดเมตตา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การละสงสัยในคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ทำให้เข้าถึงอารมณ์นิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-17_เทศน์_การละสงสัยในคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ทำให้เข้าถึงอารมณ์นิพพานได้ง่าย
Download
นิทาน : นายพรานผู้สำนึกผิดกับรุกขเทวี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-17_นิทาน_นายพรานผู้สำนึกผิดกับรุกขเทวี
Download
กรรมฐาน : ความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยคือหัวใจของการพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-17_กรรมฐาน_ความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยคือหัวใจของการพ้นทุกข์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖