เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : เหตุของการมีทุกข์และดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-02_เทศน์_เหตุของการมีทุกข์และดับทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญด้วยใจถือว่าเป็นบารมีต้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-02_ปกิณกะธรรม_การทำบุญด้วยใจถือว่าเป็นบารมีต้น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การจะดูคนดี ดูที่ความกตัญญู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-09_เทศน์_การจะดูคนดี ดูที่ความกตัญญู
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาของสงฆ์มีอานิสงส์สูง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-09_ปกิณกะธรรม_การรักษาของสงฆ์มีอานิสงส์สูง
Download
ปกิณกะธรรม : ความรู้ช่วยตัดสงสัยในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-09_ปกิณกะธรรม_ความรู้ช่วยตัดสงสัยในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : จิตยังไม่ถึงมรรคผลการปฏิบัติร่างกายต้องดูแล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-09_ปกิณกะธรรม_จิตยังไม่ถึงมรรคผลการปฏิบัติร่างกายต้องดูแล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ความเมตตาความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_เทศน์_ความเมตตาความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : เส้นทางของคนดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_ปกิณกะธรรม_เส้นทางของคนดี
Download
ปกิณกะธรรม : ของสมณเพศในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_ปกิณกะธรรม_ของสมณเพศในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ของการเจริญพระกรรมฐาน ไม่มีรูปแบบ มองที่ความชั่วของตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_ปกิณกะธรรม_ของการเจริญพระกรรมฐาน ไม่มีรูปแบบ มองที่ความชั่วของตัวเอง
Download
กรรมฐาน : การปฏิบัติด้วยตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_กรรมฐาน_การปฏิบัติด้วยตนเอง
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทานทำให้เกิดความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_ปกิณกะธรรม_การให้ทานทำให้เกิดความเมตตา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ความไม่ประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-16_เทศน์_ความไม่ประมาทในชีวิต
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติในการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-16_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติในการรักษาศีล
Download
กรรมฐาน : มโนมยิทธิ (ตอน ๒)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-16_กรรมฐาน_มโนมยิทธิ (ตอน ๒)
Download
ปกิณกะธรรม : บารมีเต็มการละสังโยชน์ก็ไม่ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-16_ปกิณกะธรรม_บารมีเต็มการละสังโยชน์ก็ไม่ยาก
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การใคร่ครวญก่อนทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-17_เทศน์_การใคร่ครวญก่อนทำ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติจะห่างครูบาอาจารย์มิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-17_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติจะห่างครูบาอาจารย์มิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิต้องดับนิวรณ์และทรงพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-17_ปกิณกะธรรม_การฝึกมโนมยิทธิต้องดับนิวรณ์และทรงพรหมวิหารสี่
Download
กรรมฐาน : การเห็นความจริงกับความคิดไปทางเดียวกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-17_กรรมฐาน_การเห็นความจริงกับความคิดไปทางเดียวกัน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ศีลช่วยให้การอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าในฐานะใด มีความเดือดร้อนน้อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-23_เทศน์_ศีลช่วยให้การอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าในฐานะใด มีความเดือดร้อนน้อย
Download
กรรมฐาน : ความเข้าใจในอริยสัจช่วยละกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรมออกจากจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-23_กรรมฐาน_ความเข้าใจในอริยสัจช่วยละกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรมออกจากจิต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖