เสียงธรรมรายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : บารมีเกิดจากการเห็นทุกข์ (อริยสัจ)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-01_เทศน์_บารมีเกิดจากการเห็นทุกข์ (อริยสัจ)
Download
กรรมฐาน : การทรงสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-01_กรรมฐาน_การทรงสมาธิ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ผลบุญวัดที่ความสุขด้วยกำลังใจที่มีความเมตตากรุณา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-02_เทศน์_ผลบุญวัดที่ความสุขด้วยกำลังใจที่มีความเมตตากรุณา
Download
กรรมฐาน : การทรงจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-02_กรรมฐาน_การทรงจิตให้สงบ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : คนใดขาดเมตตาก็ย่อมไม่เข้าใจในความรักของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_เทศน์_คนใดขาดเมตตาก็ย่อมไม่เข้าใจในความรักของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : เสี้ยนหนามของสมาธิคือนิวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_ปกิณกะธรรม_เสี้ยนหนามของสมาธิคือนิวรณ์
Download
ปกิณกะธรรม : กฎพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_ปกิณกะธรรม_กฎพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งที่เห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริง และการเร่งรัดผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_ปกิณกะธรรม_สิ่งที่เห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริง และการเร่งรัดผู้ปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : การละมานะด้วยใคร่ครวญเสมอว่าไม่เลวกว่า ไม่เสมอกัน ไม่ดีกว่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_กรรมฐาน_การละมานะด้วยใคร่ครวญเสมอว่าไม่เลวกว่า ไม่เสมอกัน ไม่ดีกว่า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

Download
ปกิณกะธรรม : อย่าให้จิตคิดชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-08_ปกิณกะธรรม_อย่าให้จิตคิดชั่ว
Download
เทศน์ : อย่าหลงดี เพราะโลกนี้จิตคิดชั่วตลอดเวลา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-08_เทศน์_อย่าหลงดี เพราะโลกนี้จิตคิดชั่วตลอดเวลา
Download
ปกิณกะธรรม : การตำหนิติผู้อื่นเป็นตัวกั้นมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-08_ปกิณกะธรรม_การตำหนิติผู้อื่นเป็นตัวกั้นมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติลมสามฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-08_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติลมสามฐาน
Download
นิทาน : เศรษฐีผู้ให้แต่เบื่อทางโลก เข้าสู่สมณเพศด้วยการละกามคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-08_นิทาน_เศรษฐีผู้ให้แต่เบื่อทางโลก เข้าสู่สมณเพศด้วยการละกามคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : กามราคะในพระพุทธศาสนาคือความพอใจยินดีในอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-08_ปกิณกะธรรม_กามราคะในพระพุทธศาสนาคือความพอใจยินดีในอวิชชา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ความรู้และตัดข้อสงสัยในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-09_เทศน์_ความรู้และตัดข้อสงสัยในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ตัววัดของการเข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-09_ปกิณกะธรรม_ตัววัดของการเข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : คนที่มีบุญมากจะมีความสุขทางใจมาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-09_ปกิณกะธรรม_คนที่มีบุญมากจะมีความสุขทางใจมาก
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ ผู้ปฏิบัติพึงจะไม่ชุ่มชื่นใจในจิตที่เกิดขึ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-10_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ ผู้ปฏิบัติพึงจะไม่ชุ่มชื่นใจในจิตที่เกิดขึ้น
Download
เทศน์ : การสำรวมตนอยู่ตลอดเวลา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-10_เทศน์_การสำรวมตนอยู่ตลอดเวลา
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาจิตของผู้มาปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-10_ปกิณกะธรรม_การรักษาจิตของผู้มาปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญให้จิตสงบ รู้วางว่างเปล่า เพื่อสู่สมาธิทรงตัว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-10_กรรมฐาน_การใคร่ครวญให้จิตสงบ รู้วางว่างเปล่า เพื่อสู่สมาธิทรงตัว
Download
ปกิณกะธรรม : การยอมรับเมื่อมีอกุศลกรรมเข้าและสะสมบุญเพื่อคลายทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-10_ปกิณกะธรรม_การยอมรับเมื่อมีอกุศลกรรมเข้าและสะสมบุญเพื่อคลายทุกข์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕