เสียงธรรมรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : อานิสงส์บุญกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-03_เทศน์_อานิสงส์บุญกฐิน
Download
กรรมฐาน : การจะพ้นทุกข์ได้ ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-03_กรรมฐาน_การจะพ้นทุกข์ได้ ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การรักษาศีลเป็นเรื่องปกติต้องอาศัยความเมตตาและกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-04_เทศน์_การรักษาศีลเป็นเรื่องปกติต้องอาศัยความเมตตาและกฎธรรมดา
Download
กรรมฐาน : การไม่ปรารถนาจะเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-04_กรรมฐาน_การไม่ปรารถนาจะเกิด
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การตั้งกำลังใจในการทำทานมัยเมื่อมีอุปสรรค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-10_เทศน์_การตั้งกำลังใจในการทำทานมัยเมื่อมีอุปสรรค
Download
นิทาน : ตัวหนอนผู้มีอารมณ์เดียวนำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-10_นิทาน_ตัวหนอนผู้มีอารมณ์เดียวนำไปสู่มรรคผล
Download
กรรมฐาน : บรมสุข ความสุขอื่นใดไม่เสมอเท่ากับความสงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-10_กรรมฐาน_บรมสุข ความสุขอื่นใดไม่เสมอเท่ากับความสงบ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : กระแสพระธรรมเทศนาจะเข้าถึงได้ง่ายด้วยการครองพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-11_เทศน์_กระแสพระธรรมเทศนาจะเข้าถึงได้ง่ายด้วยการครองพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : ความดีและปัญญาได้มาจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ตัวเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-11_ปกิณกะธรรม_ความดีและปัญญาได้มาจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ตัวเรา
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งที่เห็นไม่มีอยู่จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-11_ปกิณกะธรรม_สิ่งที่เห็นไม่มีอยู่จริง
Download
ปกิณกะธรรม : การทิ้งทางโลกของเพศสมณะมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-11_ปกิณกะธรรม_การทิ้งทางโลกของเพศสมณะมิได้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

Download
ปกิณกะธรรม : ศึกษาพระธรรมวินัยและหาความสงบในสมณเพศก่อนบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-17_ปกิณกะธรรม_ศึกษาพระธรรมวินัยและหาความสงบในสมณเพศก่อนบวช
Download
เทศน์ : การให้ทานต้องเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-17_เทศน์_การให้ทานต้องเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา
Download
กรรมฐาน : เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย ไม่ยึดไม่เกาะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-17_กรรมฐาน_เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย ไม่ยึดไม่เกาะ
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาจริงกับปัญญาสัญญาดูจากทิฏฐิมานะที่เกิดจากตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-17_ปกิณกะธรรม_ปัญญาจริงกับปัญญาสัญญาดูจากทิฏฐิมานะที่เกิดจากตัณหา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

Download
ปกิณกะธรรม : การหลงดี มีความอยากมากกว่าการให้ ไปแค่สวรรค์ก็ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-24_ปกิณกะธรรม_การหลงดี มีความอยากมากกว่าการให้ ไปแค่สวรรค์ก็ยาก
Download
เทศน์ : ความละอายและกลัวผลของความชั่วจะกลับมาสู่เรานำไปสู่สวรรค์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-24_เทศน์_ความละอายและกลัวผลของความชั่วจะกลับมาสู่เรานำไปสู่สวรรค์
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นผิดและชักจูงให้ผิดถือว่าเป็นโทษระงับด้วยความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-24_ปกิณกะธรรม_การเห็นผิดและชักจูงให้ผิดถือว่าเป็นโทษระงับด้วยความจริง
Download
กรรมฐาน : การสงบร่างกายมีแต่ความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-24_กรรมฐาน_การสงบร่างกายมีแต่ความสุข
Download
ปกิณกะธรรม : การสงสัยคุณคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-24_ปกิณกะธรรม_การสงสัยคุณคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ตัววัดอกุศลกรรมเข้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-24_ปกิณกะธรรม_ตัววัดอกุศลกรรมเข้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-24_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕