เสียงธรรมรายเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ทานเป็นตัววัดกำลังใจนำไปสู่ปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-27_เทศน์_ทานเป็นตัววัดกำลังใจนำไปสู่ปัญญา
Download
กรรมฐาน : การเป็นผู้ไม่มีอะไร มีความสุขยิ่งว่าฌานสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-27_กรรมฐาน_การเป็นผู้ไม่มีอะไร มีความสุขยิ่งว่าฌานสมาบัติ
Download
นิทาน : ชายผู้มีใจขาดเมตตากรุณา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-27_นิทาน_ชายผู้มีใจขาดเมตตากรุณา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-27_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : นิพพานัง ปรมัง สุญญัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-28_เทศน์_นิพพานัง ปรมัง สุญญัง
Download
กรรมฐาน : การมีสมาธิมีไว้ให้คิดครั้งเดียว และไม่ต้องกลับมาคิดอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-28_กรรมฐาน_การมีสมาธิมีไว้ให้คิดครั้งเดียว และไม่ต้องกลับมาคิดอีก
Download
นิทาน : พญาราชสีห์ผู้ทรงสมาธิละความกังวลจนเป็นฌาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-28_นิทาน_พญาราชสีห์ผู้ทรงสมาธิละความกังวลจนเป็นฌาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-28_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : สัตว์โลกจำแนกไปตามกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-30_เทศน์_สัตว์โลกจำแนกไปตามกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ความสุขของพระอรหันต์ที่เห็นคนเจริญในธรรม ในขณะที่มีทุกขเวทนาเสียดแทง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-30_ปกิณกะธรรม_ความสุขของพระอรหันต์ที่เห็นคนเจริญในธรรม ในขณะที่มีทุกขเวทนาเสียดแทง
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นความจริงให้ครบ อย่าเอาความคิดมาคิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-30_ปกิณกะธรรม_การเห็นความจริงให้ครบ อย่าเอาความคิดมาคิด