เสียงธรรมรายเดือน กันยายน ๒๕๕๕

๑ กันยายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การไม่มีโรคมีความสุขอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-01_เทศน์_การไม่มีโรคมีความสุขอย่างยิ่ง
Download
กรรมฐาน : ใช้ผลของการปฏิบัติพิจารณา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-01_กรรมฐาน_ใช้ผลของการปฏิบัติพิจารณา

๒ กันยายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ความรู้หาประมาณมิได้คือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้คนมีสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-02_เทศน์_ความรู้หาประมาณมิได้คือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้คนมีสุข
Download
กรรมฐาน : การฝึกสมาธิเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-02_กรรมฐาน_การฝึกสมาธิเพื่อมรรคผล

๘ กันยายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การน้อมระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-08_เทศน์_การน้อมระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : จิตหยุดอารมณ์ยินดีและยินร้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-08_ปกิณกะธรรม_จิตหยุดอารมณ์ยินดีและยินร้าย
Download
กรรมฐาน : การวางอารมณ์ของนักบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-08_กรรมฐาน_การวางอารมณ์ของนักบวช

๙ กันยายน ๒๕๕๕

Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-09_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : เทิดทูนพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-09_ปกิณกะธรรม_เทิดทูนพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติไตร่ตรองว่ามีอะไรดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-09_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติไตร่ตรองว่ามีอะไรดี

๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การให้ทานทำให้มองเห็นความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-22_เทศน์_การให้ทานทำให้มองเห็นความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : ในการปฏิบัติของนักบวชที่มีอารมณ์ไม่ก้าวหน้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-22_ปกิณกะธรรม_ในการปฏิบัติของนักบวชที่มีอารมณ์ไม่ก้าวหน้า
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่หวั่นไหวโลกธรรมทั้ง ๘ นำไปสู่การละสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-22_ปกิณกะธรรม_การไม่หวั่นไหวโลกธรรมทั้ง ๘ นำไปสู่การละสังโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : สรณะอื่นใดก็ไม่เหมือนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-22_ปกิณกะธรรม_สรณะอื่นใดก็ไม่เหมือนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ในการทำงานด้วยสมถะและควบวิปัสสนาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-22_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ในการทำงานด้วยสมถะและควบวิปัสสนาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดญาณและการพิจารณาจริตตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-22_ปกิณกะธรรม_การเกิดญาณและการพิจารณาจริตตัวเอง
Download
นิทาน : เณรฝึกจิตจากผัสสะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-22_นิทาน_เณรฝึกจิตจากผัสสะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-22_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ผลของการให้ทานเพื่อนิพพานเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-23_เทศน์_ผลของการให้ทานเพื่อนิพพานเป็นที่ไป
Download
กรรมฐาน : การกำหนดจิตเป็นนักบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-23_กรรมฐาน_การกำหนดจิตเป็นนักบวช
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕