เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕

๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : เมื่อมีทุกข์ต้องยอมรับว่าเป็นของกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-02_เทศน์_เมื่อมีทุกข์ต้องยอมรับว่าเป็นของกฎธรรมดา
Download
กรรมฐาน : การปฏิบัติสู่นิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-02_กรรมฐาน_การปฏิบัติสู่นิพพาน

๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

Download
ปกิณกะธรรม : จิตสักแต่ว่ารู้ รู้แล้วต้องวาง ตามกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-03_ปกิณกะธรรม_จิตสักแต่ว่ารู้ รู้แล้วต้องวาง ตามกฎธรรมดา
Download
เทศน์ : ทุกข์เมื่อมีการเกิด ทรัพย์ไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้จากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-03_เทศน์_ทุกข์เมื่อมีการเกิด ทรัพย์ไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้จากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
กรรมฐาน : การฝึกพิจารณาทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-03_กรรมฐาน_การฝึกพิจารณาทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-03_ปกิณกะธรรม_อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระโสดาบัน และการปฏิบัติแบบปล่อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-03_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระโสดาบัน และการปฏิบัติแบบปล่อย

๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : วันวิสาขบูชา คุณพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-04_เทศน์_วันวิสาขบูชา คุณพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : น้อมขอขมาและขอบารมีทรัพย์คุ้มครองต่อพระและพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-04_ปกิณกะธรรม_น้อมขอขมาและขอบารมีทรัพย์คุ้มครองต่อพระและพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : ในการรักษาศีล และปฏิปทาในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-04_ปกิณกะธรรม_ในการรักษาศีล และปฏิปทาในการปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : คนดีรู้สึกละอาย คนไม่ดีรู้สึกทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-04_กรรมฐาน_คนดีรู้สึกละอาย คนไม่ดีรู้สึกทุกข์
Download
นิทาน : การเห็นทุกข์ได้มาก ก็จะไม่ทำชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-04_นิทาน_การเห็นทุกข์ได้มาก ก็จะไม่ทำชั่ว

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : เจตนาเป็นตัวกรรม ฝึกจิตจากเจตนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-16_เทศน์_เจตนาเป็นตัวกรรม ฝึกจิตจากเจตนา
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าสนใจในจริยาผู้อื่น สุดท้ายไปนิพพานเหมือนกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-16_ปกิณกะธรรม_อย่าสนใจในจริยาผู้อื่น สุดท้ายไปนิพพานเหมือนกัน
Download
กรรมฐาน : การเข้าสมาธิด้วยอานาปาฯ คนมีบุญคือคนที่มีปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-16_กรรมฐาน_การเข้าสมาธิด้วยอานาปาฯ คนมีบุญคือคนที่มีปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : ในการทำบุญ การทำบุญแบบจาคะ และการครองพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-16_ปกิณกะธรรม_ในการทำบุญ การทำบุญแบบจาคะ และการครองพรหมวิหารสี่
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

Download
ปกิณกะธรรม : โลกมักมีคนโกรธ โลภ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-17_ปกิณกะธรรม_โลกมักมีคนโกรธ โลภ หลง
Download
เทศน์ : บุญสำเร็จด้วยการให้ทานมัย เป็นความสุขอย่างยิ่งที่ใกล้จะตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-17_เทศน์_บุญสำเร็จด้วยการให้ทานมัย เป็นความสุขอย่างยิ่งที่ใกล้จะตาย
Download
ปกิณกะธรรม : ทิพจักขุญาณขึ้นอยู่สมาธิ อุปมาจิตเหมือนกระต่ายกับเต่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-17_ปกิณกะธรรม_ทิพจักขุญาณขึ้นอยู่สมาธิ อุปมาจิตเหมือนกระต่ายกับเต่า
Download
กรรมฐาน : ทิพจักขุญาณอาศัยการเป็นผู้ไม่มีอะไร สมาธิ ศีล และพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-17_กรรมฐาน_ทิพจักขุญาณอาศัยการเป็นผู้ไม่มีอะไร สมาธิ ศีล และพรหมวิหารสี่
Download
ปกิณกะธรรม : ขันธ์๕ ทางสายกลาง และจรณะ ๑๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-17_ปกิณกะธรรม_ขันธ์๕ ทางสายกลาง และจรณะ ๑๕
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : เครื่องหมายของคนดี คือคนที่มีความกตัญญู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-23_เทศน์_เครื่องหมายของคนดี คือคนที่มีความกตัญญู
Download
ปกิณกะธรรม : สัมโมทนียกถานิทานประกอบขลุ่ย สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอุบัติขึ้นมาด้วยอุปาทานของตนโดยปราศจากความเมตตากัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-23_ปกิณกะธรรม_สัมโมทนียกถานิทานประกอบขลุ่ย สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอุบัติขึ้นมาด้วยอุปาทานของตนโดยปราศจากความเมตตากัน
Download
ปกิณกะธรรม : พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นจอมครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-23_ปกิณกะธรรม_พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นจอมครู
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าสมาธิ ฌานสมาบัติ และนิโรธสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-23_ปกิณกะธรรม_การเข้าสมาธิ ฌานสมาบัติ และนิโรธสมาบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : อุปจารสมาธิ อรูปฌาน เจโตปริยญาณ และการฝึกจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-23_ปกิณกะธรรม_อุปจารสมาธิ อรูปฌาน เจโตปริยญาณ และการฝึกจิต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-06-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕