เสียงธรรมรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ปรมัตถทาน การทำทานโดยไม่หวังผลตอบแทน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-05_เทศน์_ปรมัตถทาน การทำทานโดยไม่หวังผลตอบแทน
Download
กรรมฐาน : รูปเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ใช่เราไม่เป็นเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-05_กรรมฐาน_รูปเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ใช่เราไม่เป็นเรา
Download
นิทาน : คนมีมานะ ทุศีล ผิดกรรมบถ ๑๐ ตกนรก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-05_นิทาน_คนมีมานะ ทุศีล ผิดกรรมบถ ๑๐ ตกนรก
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : รู้หรือไม่รู้ยังฝืนทำถือว่าปรับเป็นโทษ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-06_เทศน์_รู้หรือไม่รู้ยังฝืนทำถือว่าปรับเป็นโทษ
Download
นิทาน : ยักษ์มีรูปเป็นเหตุ ตอน ๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-06_นิทาน_ยักษ์มีรูปเป็นเหตุ ตอน ๑
Download
กรรมฐาน : การเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย การทำบุญด้วยอารมณ์ปล่อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-06_กรรมฐาน_การเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย การทำบุญด้วยอารมณ์ปล่อย
Download
ปกิณกะธรรม : ในการปฏิบัติทุกคนมีทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-06_ปกิณกะธรรม_ในการปฏิบัติทุกคนมีทุกข์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : อานิสงส์การสร้างวิหารทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-07_เทศน์_อานิสงส์การสร้างวิหารทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ของนักบวชผู้อยากได้ดี อย่าสนใจในจริยาผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-07_ปกิณกะธรรม_ของนักบวชผู้อยากได้ดี อย่าสนใจในจริยาผู้อื่น
Download
กรรมฐาน : การเห็นร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-07_กรรมฐาน_การเห็นร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การรักษาศีลด้วยความมีเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-12_เทศน์_การรักษาศีลด้วยความมีเมตตา
Download
กรรมฐาน : การมีเมตตาต่อตัวเองและเพื่อนร่วมโลกตามกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-12_กรรมฐาน_การมีเมตตาต่อตัวเองและเพื่อนร่วมโลกตามกฎธรรมดา
Download
นิทาน : เรื่องของหมาที่มีความผูกพัน ความรักกับคนอื่นมากกว่าคนที่รักเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-12_นิทาน_เรื่องของหมาที่มีความผูกพัน ความรักกับคนอื่นมากกว่าคนที่รักเรา
Download
ปกิณกะธรรม : ในการรักษาศีลข้อกาเมฯ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-12_ปกิณกะธรรม_ในการรักษาศีลข้อกาเมฯ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : โลกธรรม ๘ ประการเป็นของไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับบุญบาปให้ผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-13_เทศน์_โลกธรรม ๘ ประการเป็นของไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับบุญบาปให้ผล
Download
กรรมฐาน : กายคตานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-13_กรรมฐาน_กายคตานุสสติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ความสุขจะเกิดเมื่อยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-19_เทศน์_ความสุขจะเกิดเมื่อยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ผู้สูงอายุ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-19_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ผู้สูงอายุ
Download
กรรมฐาน : ทุกข์สุขยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าตามครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-19_กรรมฐาน_ทุกข์สุขยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าตามครูบาอาจารย์
Download
นิทาน : แม่ชีเอาของสงฆ์โดยไม่รู้ตัวทำให้กั้นมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-19_นิทาน_แม่ชีเอาของสงฆ์โดยไม่รู้ตัวทำให้กั้นมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การต่ออายุด้วยการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-19_ปกิณกะธรรม_การต่ออายุด้วยการทำความดี
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-05-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕