เสียงธรรมรายเดือน เมษายน ๒๕๕๕

๑ เมษายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ฉันทะกับราคะในอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-01_เทศน์_ฉันทะกับราคะในอวิชชา
Download
กรรมฐาน : เราไม่อยากได้ของใคร ได้ตามบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-01_กรรมฐาน_เราไม่อยากได้ของใคร ได้ตามบุญ

๖ เมษายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การรักษาศีล และปรารถนาไม่ขอเกิดอีกแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-06_เทศน์_การรักษาศีล และปรารถนาไม่ขอเกิดอีกแล้ว

๗ เมษายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การละมานะทิฏฐิด้วยการมีสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-07_เทศน์_การละมานะทิฏฐิด้วยการมีสติ
Download
กรรมฐาน : การมีญาณทั้ง ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-07_กรรมฐาน_การมีญาณทั้ง ๘

๘ เมษายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การมองให้เห็นทุกข์ เพื่อเข้าสู่อริยสัจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-08_เทศน์_การมองให้เห็นทุกข์ เพื่อเข้าสู่อริยสัจ
Download
กรรมฐาน : นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ เพื่อละมานะ โดยไม่ต่อกรรมกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-08_กรรมฐาน_นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ เพื่อละมานะ โดยไม่ต่อกรรมกัน

๑๓ เมษายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : วาระสงกรานต์ขอพรบิดามารดาเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-13_เทศน์_วาระสงกรานต์ขอพรบิดามารดาเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕

๑๔ เมษายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การอาราธนาพระบารมีพระรัตนตรัยครอบคุ้มตัว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-14_เทศน์_การอาราธนาพระบารมีพระรัตนตรัยครอบคุ้มตัว
Download
กรรมฐาน : เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย มีแต่พระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-14_กรรมฐาน_เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย มีแต่พระพุทธเจ้า