เสียงธรรมรายปี ๒๕๕๕

๓ มีนาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การเห็นมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-03_เทศน์_การเห็นมานะ
Download
ปกิณกะธรรม : มานะกับสักกายทิฏฐิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-03_ปกิณกะธรรม_มานะกับสักกายทิฏฐิ
Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณากามราคะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-03_ปกิณกะธรรม_พิจารณากามราคะ
Download
กรรมฐาน : สุดยอดของทุกข์คือความเชื่อ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-03_กรรมฐาน_สุดยอดของทุกข์คือความเชื่อ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔ มีนาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ผลของการให้ทาน และการละความชั่วห้าประการ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-04_เทศน์_ผลของการให้ทาน และการละความชั่วห้าประการ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเอาผลที่ได้นำก่อน วิหารธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-04_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเอาผลที่ได้นำก่อน วิหารธรรม
Download
กรรมฐาน : แนวทางปฏิบัติเข้าสู่ความสงบ และเตือนสติความตายไม่มีนิมิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-04_กรรมฐาน_แนวทางปฏิบัติเข้าสู่ความสงบ และเตือนสติความตายไม่มีนิมิต
Download
พระเมตตาพร : หลังผ้าป่า วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-04_พระเมตตาพร_หลังผ้าป่า วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
Download
นิทาน : ยักษ์ผู้มีความซื่อตรงต่อคำครูบาอาจารย์เข้าถึงมรรคผลได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-04_นิทาน_ยักษ์ผู้มีความซื่อตรงต่อคำครูบาอาจารย์เข้าถึงมรรคผลได้ง่าย

๑ เมษายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ฉันทะกับราคะในอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-01_เทศน์_ฉันทะกับราคะในอวิชชา
Download
กรรมฐาน : เราไม่อยากได้ของใคร ได้ตามบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-01_กรรมฐาน_เราไม่อยากได้ของใคร ได้ตามบุญ

๖ เมษายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การรักษาศีล และปรารถนาไม่ขอเกิดอีกแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-06_เทศน์_การรักษาศีล และปรารถนาไม่ขอเกิดอีกแล้ว

๗ เมษายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การละมานะทิฏฐิด้วยการมีสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-07_เทศน์_การละมานะทิฏฐิด้วยการมีสติ
Download
กรรมฐาน : การมีญาณทั้ง ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-07_กรรมฐาน_การมีญาณทั้ง ๘

๘ เมษายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การมองให้เห็นทุกข์ เพื่อเข้าสู่อริยสัจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-08_เทศน์_การมองให้เห็นทุกข์ เพื่อเข้าสู่อริยสัจ
Download
กรรมฐาน : นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ เพื่อละมานะ โดยไม่ต่อกรรมกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-04-08_กรรมฐาน_นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ เพื่อละมานะ โดยไม่ต่อกรรมกัน